• Home
  • तालाबों की खोदाई करा पानी भराने की व्यवस्था कराएं सचिव

तालाबों की खोदाई करा पानी भराने की व्यवस्था कराएं सचिव

तालाबोंकीखोदाईकरापानीभरानेकीव्यवस्थाकराएंसचिव

संवादसहयोगी,भोगनीपुर:पंचायतसचिव,रोजगारसेवकवतकनीकीसहायकअपनी-अपनीग्रामपंचायतोंमेंतालाबोंकीखोदाईमनरेगायोजनासेकराकरपानीभरवानेकीव्यवस्थाकराएं,ताकिग्रामीणोंकोरोजगारमिलनेकेसाथहीपशुओंकोपीनेकेपानीकीव्यवस्थाकानिदानहोसके।यहबातमलासाब्लाकमेंमंगलवारकोआयोजितपंचायतसचिवों,रोजगारसेवकोंवतकनीकीसहायकोंकीबैठकमेंप्रभारीखंडविकासअधिकारीविजयशंकरशुक्लानेकही।

खंडविकासअधिकारीविजयशंकरशुक्लानेकहाकिजिनग्रामपंचायतोंमेंप्रधानमंत्रीआवासवमुख्यमंत्रीआवासयोजनाकेतहतलाभार्थियोंनेकिस्तमिलनेकेबावजूदभीआवासोंकानिर्माणपूरानकरायाहो,उनलाभार्थियोंकेविरुद्धएफआइआरदर्जकराएं।इसकार्यमेंशिथिलताबरतनेवालेपंचायतसचिवोंकेविरुद्धदंडात्मककार्रवाईकीजाएगी।उन्होंनेकहाकितालाबोंकीखोदाईवचकरोडोंकोबनवानेमेंयदिकोईकब्जेदारकार्यमेंरुकावटपैदाकरें,तोऐसेलोगोकीसूचीबनाकरब्लाककार्यालयमेंजमाकरें,ताकिराजस्वविभागकीमददसेअवैधकब्जाहटवाकरमनरेगायोजनाकेतहतकार्यकरायाजासके।मनरेगायोजनाकेतहतनियुक्तमहिलामेटकार्यस्थलपरस्वयंउपस्थितरहकरकार्यकराएं।महिलामेटअपनेपतियोंकोकार्यस्थलपरनभेजें,ताकिमहिलासशक्तिकरणयोजनाकोबलमिलसके।बैठकमेंएडीओविमलसचान,सत्यमशिवहरे,रामकरनकनौजिया,पंचायतसचिवविपिनयादव,बोस्कीशर्मा,कंचनगुप्ता,अभययादव,जीतेन्द्रकुमार,शैलेन्द्रकुमार,मनोजसचान,तकनीकीसहायकरणधीरसिंह,अमितकुमार,हर्षकुमार,रोजगारसेवकऋषिबाबू,विक्रांतसचान,अंकितसचान,सपना,रेनूमौजूदरहीं।