• Home
  • राजद के पूर्व सांसद फातमी ने बगावत की, मधुबनी से महागठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा की

राजद के पूर्व सांसद फातमी ने बगावत की, मधुबनी से महागठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा की

पटना,13अप्रैल(भाषा)राजदकाटिकटनहींमिलनेसेनाराजपूर्वकेंद्रीयमंत्रीमोहम्मदअलीअशरफफातमीनेशनिवारकोपार्टीकेखिलाफबगावतकरदीऔरमधुबनीलोकसभासीटसेमहागठबंधनउम्मीदवारकेखिलाफचुनावलड़नेकीघोषणाकरदी।फातमीनेपार्टीकोएकअल्टीमेटमभीदियाऔरकहाकिवहमधुबनीसीटसेनामांकनपत्रदाखिलकरनेकेलिए18अप्रैलतकपार्टीकेफैसलेकाइंतजारकरेंगे।फातमीनेयहांसंवाददाताओंसेकहा,‘‘मैंनेमधुबनीलोकसभासीटसेचुनावलड़नेकाफैसलालियाहैऔर18अप्रैलकोनामांकनपत्रदाखिलकरूंगा।मेरेबारेमेंफैसलाकरनेकेलिएपार्टीकेपास18अप्रैलतककासमयहै।’’उन्होंनेयहभीस्पष्टकियाकियदिकांग्रेसपूर्वकेंद्रीयमंत्रीडॉशकीलअहमदकोमधुबनीसेटिकटदेतीहैतोवहचुनावनहींलड़ेंगे।लेकिनअगरशकीलअहमदमधुबनीसेनिर्दलीयउम्मीदवारकेरूपमेंचुनावलड़तेहैंतोवहउससीटसेचुनावलड़ेंगे।गौरतलबहैकिमहागठबंधनमेंसीटबंटवारेकेतहतमधुबनीलोकसभासीटमहागठबंधनकेघटकदलोंमेंसेएकविकासशीलइंसानपार्टी(वीआईपी)कोमिलीहै।वीआईपीनेबद्रीपुर्बेकोमधुबनीसेअपनाउम्मीदवारबनायाहै।भाजपानेदिग्गजसांसदहुकुमदेवनारायणयादवकेबेटेअशोकयादवकोइससीटसेमैदानमेंउताराहै।