• Home
  • कानून-व्यवस्था व महंगाई पर साधा निशाना

कानून-व्यवस्था व महंगाई पर साधा निशाना

हरदोई:प्रगतिशीलसमाजवादीपार्टीलोहियाकेप्रदेशप्रवक्ताराजेशयादवनेप्रदेशसरकारकीकानूनव्यवस्थावमहंगाईपरनिशानासाधा।महंगाईकेचलतेकिसानसेलेकरआमआदमीपरेशानहै।सरकारीधानखरीदसहीसेनहींहोरहीहै,इसकेचलतेकिसानोंकोउपजकासहीमूल्यनहींमिलपारहाहै।गन्नेकाबकायाभुगताननहोनेसेकिसानपरेशानहै।

प्रदेशप्रवक्तानेरेलवेगंजस्थितिपार्टीकार्यालयपरपत्रकारोंसेबातचीतकरतेहुएकहाकिबढ़तीबेरोजगारीऔरउपेक्षासेयुवाकुंठितहोरहाहै।उन्होंनेकहाकिनौदिसंबरकोलखनऊकेरमाबाईमैदानमेंहोनेवालीजनआक्रोशरैलीमेंहरदोईसेहजारोंकीसंख्यामेंकार्यकर्तापहुंचेंगे।जिलाध्यक्षरामूकश्यपनेराष्ट्रीयअध्यक्षशिवपालयादवद्वाराआमजनताकेलिएहितोंकोलेकरकिएगएकार्योंकोबताया।इससेपहलेजनआक्रोशरैलीकीसमीक्षाबैठकहुई,जिसमेंसमीक्षाप्रभारीशेरजंगबहादुर,जिलाउपध्यक्षराजीवमिश्र,राहुलगुप्ता,सलीमखां,मोतीलाल,फूलचंद्रवर्माआदिमौजूदरहे।