• Home
  • ईश्वर मोर जजपा में लौटे, डा. अजय ने किया स्वागत

ईश्वर मोर जजपा में लौटे, डा. अजय ने किया स्वागत

जागरणसंवाददाता,कुरुक्षेत्र:जननायकजनतापार्टीछोड़करगएईश्वरमोरदोबाराजजपामेंशामिलहोगएहैं।जजपामेंशामिलहोनेपरजजपानेताडा.अजयचौटालानेउनकास्वागतकिया।इसअवसरपरजजपासेवादलप्रदेशाध्यक्षवराष्ट्रीयकार्यकारिणीसदस्यमायारामचंद्रभानपूरा,जिलाअध्यक्षकुलदीपजखवाला,हरियाणातालाबएवंअपशिष्टजलप्रबंधनप्राधिकरणकेसदस्यनरेंद्रघराड़सीनेभीउनकास्वागतकिया।जजपासेवादलप्रदेशाध्यक्षमयारामचंद्रभानपूरानेकहाकिजजपाकार्यर्ताओंकाएकमात्रऐसासंगठनहैजिसमेंकार्यकर्ताओंकोपूरामानसम्मानमिलताहै।उन्होंनेकहाकिईश्वरमोरकीआस्थाजजपामेंहीथी,इसीलिएवहदोबारापार्टीमेंशामिलहोगएहैं।जजपाजिलाध्यक्षकुलदीपजखवालानेडा.अजयचौटालाकीमौजूदगीमेंईश्वरमोरऔरपार्टीकेअन्यनेताओंकोआश्वासनदियाकिउन्हेंपार्टीमेंपूरामानसम्मानदियाजाएगा।इसमौकेपरजजपाप्रदेशसहसचिवहोशियारकिरमिच,एससीसेलकेजिलाअध्यक्षरामकिशनज्योतिसर,कुलदीपपुनियावराजपालमौजूदरहे।

एनआइटीमेंसिमेंटिकइंटेलिजेंसपरआनलाइनकार्यशाला

जागरणसंवाददाता,कुरुक्षेत्र:राष्ट्रीयप्रौद्योगिकीसंस्थानकेनिदेशकडा.सतीशकुमारनेकहाकिअर्थ-विज्ञानसभीउद्योगोंमेंप्रत्येकअनुसंधानएवंविकासप्रक्रियाकामुख्यक्षेत्रबनगयाहै।सिमेंटिकतकनीकोंऔरमशीनलर्निंगमाडलकेहाइब्रिडपरजोरदेरहीहै।उन्होंनेकहाकिइसीमाध्यमसेहमसहीमायनेमेंआर्टिफिशियलइंटेलिजेंसहासिलकरनेमेंसक्षमहोंगे।वहसोमवारकोएनआइटीमेंकंप्यूटरविभागकीओरसेआयोजितआनलाइनकार्यशालामेंसंबोधितकररहेथे।उन्होंनेप्रतिनिधियोंकोदिएगएसत्रोंकाअभ्यासकरकेएफडीपीकासर्वोत्तमउपयोगकरनेकीसलाहदी।डीनफैकल्टीवेलफेयरप्रो.एसएमगुप्तानेकहाकिकंप्यूटरएप्लीकेशनविभागकीओरसेसंचालितकार्यक्रमकंप्यूटरविज्ञानमेंअनुसंधानऔरशिक्षादोनोंमेंअत्याधुनिक

विषयपरहै।उन्होंनेप्रतिनिधियोंकोबतायाकिइसीविषयपर21-25जुलाईतकएफडीपीकाउन्नतसंस्करणआयोजितकियाजाएगा।समन्वयकडा.सारिकाजैननेसभीकाआभारजताया।उन्होंनेएफडीपीप्रतिभागियोंऔरविशेषज्ञोंदोनोंकेमामलेमेंबहुतविविधथी।उन्होंनेएनआइटीकुरुक्षेत्रकीओरसेकार्यशालाकेविशेषज्ञोंडा.राघवमुथराजू,डा.सुमितभाटिया,डा.विश्वनाथदत्ता,डा.हिरणमयघोष,डा.मेधाअत्रेशामिलहुए।