• Home
  • देवरिया में आज 80 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे 23.61 लाख मतदाता

देवरिया में आज 80 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे 23.61 लाख मतदाता

देवरिया:विधानसभाचुनावकेछठेचरणकामतदानगुरुवारकोसुबहसातबजेसेशामछहबजेतकहोगा।इसकीसभीतैयारियांपूरीकरलीगईहैं।बुधवारकोप्रत्येकबूथपरपोलिगपार्टियोंपहुंचगईं।मतदानकरानेकेलिएमतदानकार्मिकउत्साहितनजरआए।जनपदकेसातविधानसभासीटोंपर80प्रत्याशियोंकेभाग्यकाफैसला23लाख61हजार780मतदाताकरेंगे।

जिलाप्रशासनकीतरफसेपोलिगपार्टियोंकीरवानगीकेलिएतीनस्थलबनाएगएथे,इसमेंरवींद्रकिशोरशाहीस्पो‌र्ट्सस्टेडियमसेरुद्रपुर,देवरियावबरहज,राजकीयइंटरकालेजमैदानकेमैदानसेपथरदेवावरामपुरकारखाना,महाराजाअग्रसेनइंटरकालेजकेमैदानसेभाटपाररानीवसलेमपुरविधानसभाक्षेत्रकेबूथोंकेलिएपोलिगपार्टियांरवानाहुईं।रवानगीस्थलपररामपुरकारखानाकेलिए20,पथरदेवाकेलिए21,सलेमपुरवभाटपाररानीकेलिए20-20,देवरियाकेलिए20,बरहजवरुद्रपुरकेलिए19-19टेबलबनाएगएथे।राजकीयइंटरकालेजवमहाराजअग्रसेनइंटरकालेजमेंअव्यवस्थाकेचलतेमतदानकार्मिकपरेशानरहे।हालांकिप्रशासनकीतरफसेबैठनेकेलिएपंडाल,दरीवकुर्सी,पीनेकापानीआदिकीव्यवस्थाकीगईथी।मतदानकर्मीसुबहआठबजेकेबादपहुंचनेलगे।इसकेबाददोपहरतकभीड़बढ़तीगई।सेक्टरमजिस्ट्रेटमतदानकार्मिकोंकोसहेजनेमेंजुटेरहे।प्रत्येकबूथकेलिएपीठासीनअधिकारीवतीनमतदानकार्मिककीड्यूटीलगाईगई।कुल12025मतदानकार्मिककीड्यूटीलगाईगई।उनकोईवीएम,वीवीपैट,स्टेशनरी,सील,मतदातासूची,मुहर,कलमआदिस्टेशनरीसामग्रीउपलब्धकराईगईहै।उसकेबादपोलिगपार्टियांबसोंसेबूथोंकेलिएरवानाहुईं।गोदमेंबच्चोंकोलेकरपहुंचींमहिलाएं

विधानसभाचुनावमेंमतदानकेलिएबड़ीसंख्यामेंमहिलाकर्मचारियोंकीड्यूटीलगाईगईहै।कईमहिलाएंगोदमेंबच्चोंकेसाथरवानगीस्थलपरआईथीं।एकमहिलाआठमाहकीगर्भवतीथी।कार्रवाईकेभयसेवहभीआईथीं।लेकिनजबसेक्टरमजिस्ट्रेटकोपताचलाकिमहिलागर्भवतीहैतोउन्होंनेपुरुषकर्मचारीकीड्यूटीलगाई।कईमहिलाएंबच्चोंकीदेखभालमेंपरेशानीहोनेकाहवालादेकरड्यूटीसेमुक्तहोनेकेलिएमनुहारकरतीनजरआईं।जबकिअधिकतरमहिलाओंनेउत्साहपूर्वकईवीएमवस्टेशनरीसामग्रीप्राप्तकरबूथोंकेलिएरवानाहुईं।चुनावमैदानमेंहैंयहप्रत्याशीदेवरियाजनपदमेंकुलमतदाता:2361780

मतदानकेंद्र:1593

बूथ:2733336-विधानसभाक्षेत्ररुद्रपुर

कुलप्रत्याशी:14

पुरुषमतदाता:166889

महिलामतदाता:153767

अखिलेशप्रतापसिंह-कांग्रेस

जयप्रकाशनिषाद-भाजपा

रामभुआलनिषाद-सपा

सुरेशतिवारी-बसपा

राजेन्द्रप्रसादनिषाद-आप

कमलेशकुमारचौरसिया-बहुजनमुक्तिपार्टी

नरसिंहपाल-आमजनतापार्टीइंडिया

मनोजपाल-जनअधिकारपार्टी

रामवृक्षराव-भारतीयसर्वजनपार्टी

संजयपासवान-राष्ट्रीयहिदसमाजपार्टी

अमरजीतचौहान-निर्दल

प्रदीपयादव-निर्दल

शब्बीरअहमद-निर्दल

सुरेंद्रनिषाद-निर्दल।337-विधानसभाक्षेत्रदेवरिया

कुलप्रत्याशी:12

पुरुषमतदाता:185472

महिलामतदाता:165105

शलभमणित्रिपाठी-भाजपा

अजयप्रतापसिंहपिटू-सपा

पुरुषोत्तमनारायणसिंह-कांग्रेस

हरिनारायणचौहान-आप

संजयकुमारदुबे-कम्युनिस्टपार्टीआफइंडिया

ओमप्रकाशचौरसिया-राष्ट्रीयभागीदारीपार्टी

रजनीकांतश्रीवास्तव-राष्ट्रवादीविकासपार्टी

राजूचौहान-मोडरेटपार्टी

वीरेन्द्रजायसवाल-जनअधिकारपार्टी

संजयश्रीवास्तव-भारतीयसर्वसमाजपार्टी

विजयजुआठा-निर्दल338-विधानसभाक्षेत्रपथरदेवा

कुलप्रत्याशी:14

पुरुषमतदाता:179099

महिलामतदाता:159153

सूर्यप्रतापशाही-भाजपा

अम्बरजहां-कांग्रेस

ब्रह्माशंकरत्रिपाठी-सपा

जियाउलहकउर्फजमशेद-आप

ज्वालाजीप्रजापति-बहुजनमुक्तिपार्टी

दुर्गा-अपनादलयूनाइटेडपार्टी

प्रदीप-भारतीयशक्तिचेतनापार्टी

मनीषासिंह-राष्ट्रीयओलमाकाउंसिल

मुख्तारपासी-हिदूसमाजपार्टी

राजकिशोर-राष्ट्रवादीविकासपार्टी

रामेश्वरशर्मा-मौलिकअधिकारपार्टी

संजयश्रीवास्तव-भारतीयसर्वजनपार्टी

संदीपकुमारमल्ल-जनतादलयूनाइटेड339-विधानसभाक्षेत्ररामपुरकारखाना

कुलप्रत्याशी:11

पुरुषमतदाता:189977

महिलामतदाता:165178

सुरेंद्रचौरसिया-भाजपा

फसिहामंजरगजालालारी-सपा

पुष्पाशाही-बसपा

शहलाअहरारी-कांग्रेस

इंद्रमोहन-मौलिकअधिकारपार्टी

कौशलकिशोरमणिउर्फमाधवजी-आप

दीनानाथकुशवाहा-जनअधिकारपार्टी

सुरेंद्रयादवउर्फलोहा-निर्दल

सुरेश-निर्दल।340-विधानसभाक्षेत्रभाटपाररानी

कुलप्रत्याशी:10

पुरुषमतदाता:178704

महिलामतदाता:158550

सभाकुंवर-भाजपा

अजयकुशवाहा-बसपा

आशुतोषउपाध्याय-सपा

केशवचंद्रयादव-कांग्रेस

अजिमुल्लाह-जनअधिकारपार्टी

दयानंद-अपनादलयूनाइटेडपार्टी

दुर्गेशकुमार-भारतीयजनजागृतिपार्टी

रामाश्रयराजभर-जनतादलयूनाइटेड

श्रीरामकुशवाहा-भाकपामाले341-विधानसभाक्षेत्रसलेमपुर:

कुलप्रत्याशी:7

पुरुषमतदाता:178703

महिलामतदाता:164088

विजयलक्ष्मीगौतम-भाजपा

दुलारीदेवी-कांग्रेस

राजेशभारती-बसपा

मनबोधप्रसाद-सुहेलदेवभारतीयसमाजपार्टी

सतीशकुमार-माकपा

भरतव्यासगौतम-आलइंडियामजलिसएइत्तेहादुलमुस्लिमीन342-विधानसभाक्षेत्रबरहज:

पुरुषमतदाता:163170

महिलामतदाता:153837

दीपकमिश्रशाका-भाजपा

मुरलीमनोहरजायसवाल-सपा

रामजीगिरी-कांग्रेस

विनयलालसाहबतिवारी-बसपा

ईश्वरचंद्रविश्वकर्मा-बहुजनमुक्तिपार्टी

महन्थ-आमजनतापार्टीइंडिया

रामएकबाल-सुभाषवादीभारतीयसमाजवादीपार्टीसुभाषपार्टी

रामाश्रय-मोडरेटपार्टी

सुधीरकुमारविश्वकर्मा-राइटटूरिकालपार्टी

कृष्णचंद्रदीक्षितएडवोकेट-निर्दल

भाष्करमिश्रा-निर्दल

विजयशंकर-निर्दल