• Home
  • भरमौर विधानसभा क्षेत्र में नौ अतिरिक्त सहायक मतदान केंद्र

भरमौर विधानसभा क्षेत्र में नौ अतिरिक्त सहायक मतदान केंद्र

चंबा,संवादसहयोगी।भरमौरविधानसभाक्षेत्रमेंसहायकमतदान केंद्रोंकीस्थापनाकोलेकरराजनीतिकदलोंकेसाथबैठककाआयोजनकियागया।उपायुक्तकार्यालयचंबामेंउपायुक्तएवंजिलानिर्वाचनअधिकारीडीसीराणाकीअध्यक्षतामेंआयोजितबैठकमेंक्षेत्रमेंसहायकमतदानकेंद्रबनानेकोलेकरविचारविमर्शकियागया।इसदौरानउपायुक्तनेकहाकिभरमौरविधानसभाक्षेत्रमेंकोविड-19महामारीकेकारणनौसहायकमतदानकेंद्रबनाएजारहेहैंऔरयहमतदानकेंद्रवहांबनाएजारहेहैंजिनमतदानकेंद्रोंमेंमतदाताओंकीसंख्या950सेअधिकहै।

उपायुक्तनेबतायाकिमतदानकेंद्र10महालियतमेंएकसहायकमतदानकेंद्रपंचायतघरकिलाड़केकक्षनंबर-तीनव12-घंघीतकेलिएसहायकमतदानकेंद्रराजकीयउच्चपाठशालाकरयास(मिगयाणी)व 47किलोड़केलिएसहायकमतदानकेंद्रराजकीयवरिष्ठमाध्यमिकपाठशालालिहलकोठी(10वींश्रेणीकक्ष)व64-मैहलाकेलिएसहायकमतदानकेंद्रराजकीयवरिष्ठमाध्यमिकपाठशालामैहलाकक्षनंबर-पांचव66-फागड़ीकेलिएसहायकमतदानकेंद्रराजकीयमाध्यमिकपाठशाला मंहौताकक्षनंबर172,तूरकेलिएसहायकमतदानकेंद्रराजकीयप्राथमिकपाठशालातूरकक्षनंबरतीनव115-भरमौर-11केलिएसहायकमतदानकेंद्रराजकीयवरिष्ठमाध्यमिकपाठशालाकन्याभरमौरपांचवींश्रेणीकक्षव129-चन्हौताकेलिएसहायकमतदानकेंद्रराजकीयवरिष्ठमाध्यमिकपाठशालाचंहौताकक्ष-दोव139कुलेठकेलिएसहायकमतदानकेंद्रराजकीयकेंद्रीयप्राथमिकपाठशालाकुलेठकक्ष-एकमेंबनाएजारहेहैं।

इसकेअलावातीनमतदानकेंद्रजिनकेभवनक्षतिग्रस्तहोचुकेहैं,उनकेस्थानपरनएमतदानकेंद्रस्थापितकिएजारहेहैंयहमतदानकेंद्र134-सांहराजकीयउच्चविद्यालयसांहकेस्थानपरपंचायतघरसांहसभाकक्षव143-घड़ोराजकीयप्राथमिकपाठशालाघड़ोकेस्थानपरपटवारखानाघड़ोव147-उरनाराजकीयप्राथमिकपाठशालाउरनाकेस्थानपरराजकीयप्राथमिकपाठशालासुरेईस्थापितकिएजारहेहैं।

दोमतदानकेंद्रोंकानामशुद्धकियागयाहै।राजकीयप्राथमिकपाठशालाघिसलकेस्थानपरराजकीयमॉडलवरिष्ठमाध्यमिकपाठशालाहिलौरऔर22-घिसलराजकीयप्राथमिकपाठशालाहिलौरकेस्थानपरराजकीयप्राथमिकपाठशालाघिसलकियागयाहै।

उपायुक्तनेभरमौरअनुसूचितजनजातिविधानसभानिर्वाचनक्षेत्रकेसभीमतदाताओंवराजनीतिकदलोंकेप्रतिनिधियोंसेअपनानाममतदानसूचीमेंअवश्यजांचनेकीअपीलकीहै।अगरकिसीकेनाम,पता,ङ्क्षलग,फोटोआदिकीशुद्धिहोतोसंबंधितफार्मनिर्वाचकरजिस्ट्रीकरणअधिकारीभरमौरवसहायकनिर्वाचनरजिस्ट्रीकरणअधिकारीपांगीस्थितकिलाड़केकार्यालयमेंजमाकरवाएंयाराष्ट्रीयमतदातासेवापोर्टलमेंजाकरअपनानामदर्जकरवासकतेहैं।