• Home
  • भाजपा की बैठक में संगठन की मजबूती पर चर्चा

भाजपा की बैठक में संगठन की मजबूती पर चर्चा

बरहरवा/तालझारी(साहिबगंज):पतनाप्रखंडस्थितदामीनडाकबंगलापरिषरमेंरविवारकोभारतीयजनतापार्टीकीबैठकआयोजितकीगई।अध्यक्षता प्रखंडअध्यक्षराजीवमंडलनेकी।बैठककेदौराननवगठितबुद्धकमेटीकेकार्यकर्ताओंको दृढ़इच्छाशक्तिएवंमजबूतीकेसाथकार्यकरनेकेलिएप्रखंडअध्यक्षद्वाराकहागया।कहाकिप्रखंडक्षेत्रकेसभीबूथोंपरनईकमेटीकागठनकरलियागयाहै।इसकीसूचीपंचायतअध्यक्षद्वाराजल्दसेजल्दउपलब्धकरानेकीबातकही।उन्होंनेकहाकिबूथस्तरीयकार्यकर्ताहीपार्टीकामजबूतस्तंभहै।इसेशक्तिकेसाथएकजुटबनाकरकार्यकरनेकीजरूरतहै।2019कीहोनेवालीचुनावमेंभारतीयजनतापार्टी बरहेटविधानसभाजीतसुनिश्चितकरेगी। बरहेटविधानसभा परपार्टीकीफतहहासिलकरनाहीएकमहत्वपूर्णलक्ष्यहै। मौजूदकार्यकर्ताओंकोकार्यकरनेकेलिएकईदिशानिर्देशदेतेहुएपार्टीकेकईगुरसिखाएगए।बैठकमेंवर्षामुर्मू,सुरजामालतो,सुनीलमुर्मू,मिथिलेशराय,दानियालहेंब्रम,दुर्गाटुडू,श्यामसुंदरसाह,संजयसाह, मिथिलेशराय, सुभाषगोरायवअन्यमौजूदथे।

तालझारीसंसकेअनुसारराजमहलप्रखंडकेघाटजमनीपंचायतकेबूथस्तरीयकार्यकोपूराकरनेकेलिएरविवारकोकीर्तनमंडलीमेंस्थानीयभाजपाकार्यकर्ताओंकीबैठककीगईहै।बैठकमेंउक्तपंचायतमेंभाजपासंगठनकोऔरअधिकमजबूतीप्रदानकरनेकोलेकरविभिन्न¨बदुओंपरविस्तृतचर्चाकीगई।

बैठकमेंरमनराज,अमितकुमार,भागवतमंडल,संजयमंडल,संजयचौरसिया,अमितकुमार,बिजयपंडितसहितअन्यभाजपाकार्यकर्ताउपस्थितथे।