• Home
  • 10 बूथों पर रहेगा आधी आबादी का दबदबा

10 बूथों पर रहेगा आधी आबादी का दबदबा

सहरसा।लोकतंत्रकेमहापर्वमेंपहलीबारआधीआबादीकोमतदानकरनेमेंसहुलियतहोगी।चुनावमेंकुछऐसेमतदानकेंद्ररहेंगेजहांसभीमतदानकर्मीएवंतैनातपुलिसजवानमहिलाहीहोंगी।जिलाप्रशासननेमहिषीविधानसभाक्षेत्रअंतर्गतसत्तरकटैयाप्रखंडके10ऐसेमतदानकेंद्रबनाएहैं।जहांपरआधीआबादीकाराजकायमरहेगा।महिलाएंवहांनाकेवलअपनीशक्तिकाएहसासकराएगीबल्किउनमतदानकेंद्रोंपरमतदानकीसारीप्रक्रियाकाभीबखूबीनिर्वहनकरेगी।वैसेतोमहिषीविधानसभाचुनावमेंइसबारभलेहीमहिलाप्रत्याशियोंकीभागीदारीनहींहै,परंतुआमनिर्वाचनकेबेहतरसंचालनमेंनारीशक्तिकादबदबाकायमरहेगा।प्रखंडमेंबनाएगएकुल109मतदानकेंद्रोंमें10मतदानकेंद्रोंपरकेवलमहिलामतदानकर्मीमतदानकराएगी।वहांपी-वनसेलेकरपीठासीनतकसबकीजिम्मेवारीमहिलाओंकेकंधेपरहोगी।यहांतककिपुलिसकर्मीभीमहिलाएंहीतैनातरहेगी।

इनस्थलोंपरबनायागयामहिलामतदानकेंद्र

मतदानकेंद्रसंख्या209मध्यविद्यालयगोबरगढ़ाउत्तरभागअवस्थितजरसैन,मतदानकेंद्रसंख्या210मध्यविद्यालयगोबरगढ़ादक्षिणभागअवस्थितजरसैन,मतदानकेंद्रसंख्या217मध्यविद्यालयहकपाड़ाउत्तरभाग,मतदानकेंद्रसंख्या218मध्यविद्यालयहकपाड़ादक्षिणभाग,मतदानकेंद्रसंख्या222प्राथमिकविद्यालयभेलवापूरबभाग,मतदानकेंद्रसंख्या223प्राथमिकविद्यालयभेलवापश्चिमभाग,मतदानकेंद्रसंख्या224कन्यामध्यविद्यालयसुखासनदक्षिणभाग,मतदानकेंद्रसंख्या224(क)कन्यामध्यविद्यालयसुखासनपूरबभाग,मतदानकेंद्रसंख्या225मध्यविद्यालयबैजनाथपट्टीउत्तरभागएवंमतदानकेंद्रसंख्या226मध्यविद्यालयबैजनाथपट्टीदक्षिणभाग।